آیا عسل طبیعی فاسد می‌شود؟

آیا عسل طبیعی فاسد می‌شود؟

عسل هیچ گاه فاسد نمی شود. این خاصیت عسل طبیعی است که از پرورش میکروب ها و دیگر عوامل فاسد کننده و آلودگی جلوگیری میکند. تا وقتی که این خواص از بین نرود نشوند، عمر مفید عسل اُرگانیک و طبیعی نامحدود میباشد.