منشا سلول سرطان مری در کجاست؟

به گفته دانشمندان دانشگاه کمبریج، سلولهای سرطان مری همان سلول های معده هستند که تغییر یافته اند.